Ondřej ŠTEFFL

Posted · Add Comment

Ondřej je dušou zakladateľ. V roku 1990 založil prvú súkromnú školu v Československu (PORG), v roku 1995 spoločnosť Scio (www.scio.cz), v roku 2015 otvorí Scio prvú ScioŠkolu (www.scioskola.cz) a potom ďalšie. Škola – voda stúpa Všetky deti majú prirodzenú, evolúciou úžasne rozvinutú schopnosť a zároveň potrebu sa učiť. Každé dieťa je jedinečné – má špecifické možnosti aj ciele. Rôzne […]

Eva GAJDOŠOVÁ

Posted · Add Comment

Profesorka Gajdošová je odborníčkou na školskú psychológiu. Pracuje na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a zároveň je školskou psychologičkou v SOŠ inkluzívneho typu. Iné rodiny, iné deti, iní žiaci Smerovanie k dobrej škole vyžaduje brať do úvahy viaceré závažné zmeny, ktoré nastávajú v slovenskej spoločnosti začiatkom 21. storočia. Vo svojom vystúpení upozorním na niektoré zmeny v slovenskej rodine a v […]

Lukáš BAKOŠ

Posted · Add Comment

Lukáš vyštudoval psychológiu na FFUK, popri tom ho vyhodili z VŠMU a dva roky študoval aj management v Austrálii. Dnes má na starosti konzultačnú spoločnosť a vedie workshopy pre manažérov v Európe a Ázii. Práca už nikdy nebude, čo bývala Pracovné pozície a aj práca ako taká sa v mnohom zmenila a ďalej sa bude meniť. Začína si vyžadovať úplne iné zručnosti a schopnosti, než […]

Vladimír Burjan

Posted · Add Comment

bývalý učiteľ matematiky, riaditeľ spoločnosti EXAM testing, vydavateľ a šéfredaktor časopi­su DOBRÁ ŠKOLA, kritik štátnych školských systémov a nadšený samouk Kedy je škola dobrá? Na túto otázku neexistuje jasná, všeobecne akceptovateľná odpoveď, rovnako ako nemožno všeobecne definovať, kedy je dobrá kniha, film či jedlo. Škola totiž môže byť dobrá rôznymi (aj navzájom protichodnými) spôsobmi. Aj preto […]

Dagmar Môťovská

Posted · 2 Comments

učiteľka matematiky, informatiky a etickej výchovy na 1. súkromnom gymnáziu v Bra­tislave, učila na viacerých školách a viedla nezisko­vú organizáciu Púpava venujúcu sa zážitkovej pedagogike Dobré podmienky na prácu očami učiteľa Ako by mala vyzerať dobrá škola? Čo všetko ju ovplyvňuje a ako? Ale najmä: čo sú to tie dobré podmienky, ako si ich učitelia predstavujú? […]

Milan Hejný

Posted · Add Comment

profesor na Pedagogickej fa- kulte Karlovej Univerzity v Prahe, dlhoročný učiteľ bu­dúcich učiteľov, autor súboru učebníc a unikátnej meto­diky vyučovania matematiky Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ? Moji kolegovia vypracovali 12 princípov našej metódy. Sedem z nich sa týka učiteľa: Žiaci sa na matematiku tešia. Učiteľ podporuje diskusiu medzi žiakmi i samostatné myslenie žiakov. Dáva […]

Izabela Malašenková

Posted · Add Comment

študentka 1. ročníka FMFI UK, zakladateľka občianskeho združenia ID Space Team, štu­dentka Leadership Academy (Nexteria), dobrovoľníčka na mnohých konferenciách a podujatiach Ako si predstavujú dobrú školu študenti? Študenti nechcú dobrú školu, študenti chcú dobré vzdelanie. Je super, že sa školy modernizujú a vybavujú technikou či interaktívnymi pomôckami. Chceli by sme však interaktivitu aj zo strany učiteľov. Náš […]

Anna Thomková

Posted · Add Comment

riaditeľka Súkromnej ZŠ Bell ­Amos v Martine, nositeľka Malej medaily sv. Gorazda za rozvoj školstva, venuje sa prob­­lematike slovného hodnotenia, spoluautorka knihy Známka alebo slovo? Škola môže byť dobrá iba vtedy, keď je dobre riadená Nestačí prijať na školu dobrých učiteľov, treba im aj vytvárať podmienky na to, aby svoje kvality mohli uplatňovať. Kľúčovou osobou […]

Ivana Molnárová

Posted · Add Comment

absolventka MFF UK, od októbra 2010 výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia, nositeľka ocenenia TOP Žena slovenského biznisu za rok 2013, ktorú udeľuje denník Hospodárske noviny Čo očakáva od dobrej školy trh práce a firemný svet? Firemný svet a trh práce sa mení oveľa rýchlejšie a dynamickejšie ako školský systém. Vzniká tak isté pnutie medzi profilom absolventov škôl a potrebami […]

Erich Mistrík

Posted · Add Comment

profesor na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, autor viacerých monografií a učebníc, estetik a publicista, venuje sa aj občianskej a multikultúrnej výchove Dobrá škola nemôže byť iba prípravou pre profesiu Štátny vzdelávací program preferuje v cieľoch školského vzdelávania poznanie, vedecké skúmanie, učenie sa a prípravu pre prácu či profesijnú kariéru. Menej je zastúpený rozvoj sebapoznania, samostatnosti, […]

Dana Retová

Posted · Add Comment

riaditeľka neziskovej organizácie P-MAT, spoluorganizátorka TEDxBratislava, ambasádorka Khan Academy na Slovensku, vyštudovala manažment a kognitívnu vedu Nehovorme iba o škole, hovorme o učení sa Keď si konečne vyjasníme, ako by mala vyzerať dobrá škola, pripomeniem publiku, že pri uvažovaní o vzdelávaní sa dnes už nemožno obmedzovať iba na školu. Tá už dávno stratila monopol na vzdelávanie. Existuje […]

Ivan Ježík

Posted · Add Comment

konzultant, lektor, scenárista, moderátor diskusných a kultúrnych podujatí, bývalý učiteľ matematiky, ktorý od roku 2008 riadi Neziskovú organizáciu Voices Sme v tom spolu Vyjadrime svoj názor a niečo robme. Konštatovaním, že ľudia sú ľahostajní a apatickí, nič nedosiahneme. Cestu k dobrej škole vidím v otvorenej spolupráci. Pozvime do škôl rodičov, absolventov, zamestnávateľov, miestnych poslancov, predstaviteľov firiem a neziskoviek. Nielen […]

Naša cesta k Cestám

Posted · Add Comment

S myšlienkou organizovať celodenné stretnutia s čitateľmi a priaznivcami DOBREJ ŠKOLY sme sa v redakcii pohrávali už dávnejšie. Povzbudzoval nás aj fakt, že prog­ram DOBRÁ ŠKOLA LIVE sa na konferencii Učíme pre život každý rok stretáva s veľmi priaznivou odozvou. Inej práce však bolo vždy dosť a chýbal nám nejaký konkrétny impulz, pre ktorý by […]

 
  • Vladimír BurjanBývalý učiteľ matematiky na gymnáziu. Dlhoročný riaditeľ spoločnosti EXAM testing. [...]
  • Peter OBDRŽÁLEKRiadi vlastnú konzultačnú spoločnosť a dlhodobo pôsobí ako externý vysokoškolský [...]
  • Aleš ŠTESKOučiteľ a riaditeľ Školy 2 ruky fantázie ktorá je miestom [...]
  • Ondřej HAUSENBLASučiteľ učiteľov češtiny na Katedre českej literatúry Pedagogickej fakulty UK [...]