Milan Hejný

Posted · Add Comment

profesor na Pedagogickej fa- kulte Karlovej Univerzity v Prahe, dlhoročný učiteľ bu­dúcich učiteľov, autor súboru učebníc a unikátnej meto­diky vyučovania matematiky

Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ?

Moji kolegovia vypracovali 12 princípov našej metódy. Sedem z nich sa týka učiteľa: Žiaci sa na matematiku tešia. Učiteľ podporuje diskusiu medzi žiakmi i samostatné myslenie žiakov. Dáva žiakom primerané úlohy. Vie, že radosť z vyriešenej úlohy je hlavným nástrojom motivácie. Učiteľ nepoučuje, je organizátorom objaviteľského procesu realizovaného triedou. Chybu vníma ako výzvu – je to impulz k analýze chyby i jej príčin, čo vedie k hlbšiemu poznaniu. K týmto princípom dokladám ôsmy, asi najdôležitejší: má rád žiakov.

Akým žiakom ste boli na základnej a strednej škole?

Na I. stupni slabým (aj z matematiky). Na II. stupni trochu lepším, v matematike už výborným. Na gymnáziu som to občas dotiahol na vyznamenanie. Problémom boli slovenčina a ruština, z matematiky som mal výborné.

Čo vám v škole chýbalo či prekážalo?

Prekážal mi politický teror. Dodnes sa hanbím, že aj ja som zdvihol ruku, keď sme my, žiaci gymnázia v Priekope, hlasovaním vylúčili zo školy Ivana Passera, neskoršieho významného režiséra. Vedeli sme, že niekto z triedy donáša riaditeľovi, ale nevedeli sme kto.

Čo by ste odkázali ministrovi školstva?

Aby si uvedomil, že dobrú školu robí dobrý učitel. Aby sa zameral na vyhľadávanie dobrých učiteľov a tých v maximálnej miere podporoval. Najlepším nástrojom tejto podpory su osvietení riaditelia, nepodliehajúci ľudským slabostiam ako závisť, chamtivosť a panovačnosť. Aby si uvedomil, že pre malý národ je úroveň špičkových žiakov oveľa dôležitejšia ako priemer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.