Vladimír Burjan

Posted · Add Comment

bývalý učiteľ matematiky, riaditeľ spoločnosti EXAM testing, vydavateľ a šéfredaktor časopi­su DOBRÁ ŠKOLA, kritik štátnych školských systémov a nadšený samouk Kedy je škola dobrá? Na túto otázku neexistuje jasná, všeobecne akceptovateľná odpoveď, rovnako ako nemožno všeobecne definovať, kedy je dobrá kniha, film či jedlo. Škola totiž môže byť dobrá rôznymi (aj navzájom protichodnými) spôsobmi. Aj preto […]

Dagmar Môťovská

Posted · 2 Comments

učiteľka matematiky, informatiky a etickej výchovy na 1. súkromnom gymnáziu v Bra­tislave, učila na viacerých školách a viedla nezisko­vú organizáciu Púpava venujúcu sa zážitkovej pedagogike Dobré podmienky na prácu očami učiteľa Ako by mala vyzerať dobrá škola? Čo všetko ju ovplyvňuje a ako? Ale najmä: čo sú to tie dobré podmienky, ako si ich učitelia predstavujú? […]

Milan Hejný

Posted · Add Comment

profesor na Pedagogickej fa- kulte Karlovej Univerzity v Prahe, dlhoročný učiteľ bu­dúcich učiteľov, autor súboru učebníc a unikátnej meto­diky vyučovania matematiky Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ? Moji kolegovia vypracovali 12 princípov našej metódy. Sedem z nich sa týka učiteľa: Žiaci sa na matematiku tešia. Učiteľ podporuje diskusiu medzi žiakmi i samostatné myslenie žiakov. Dáva […]

Izabela Malašenková

Posted · Add Comment

študentka 1. ročníka FMFI UK, zakladateľka občianskeho združenia ID Space Team, štu­dentka Leadership Academy (Nexteria), dobrovoľníčka na mnohých konferenciách a podujatiach Ako si predstavujú dobrú školu študenti? Študenti nechcú dobrú školu, študenti chcú dobré vzdelanie. Je super, že sa školy modernizujú a vybavujú technikou či interaktívnymi pomôckami. Chceli by sme však interaktivitu aj zo strany učiteľov. Náš […]

Anna Thomková

Posted · Add Comment

riaditeľka Súkromnej ZŠ Bell ­Amos v Martine, nositeľka Malej medaily sv. Gorazda za rozvoj školstva, venuje sa prob­­lematike slovného hodnotenia, spoluautorka knihy Známka alebo slovo? Škola môže byť dobrá iba vtedy, keď je dobre riadená Nestačí prijať na školu dobrých učiteľov, treba im aj vytvárať podmienky na to, aby svoje kvality mohli uplatňovať. Kľúčovou osobou […]

Ivana Molnárová

Posted · Add Comment

absolventka MFF UK, od októbra 2010 výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia, nositeľka ocenenia TOP Žena slovenského biznisu za rok 2013, ktorú udeľuje denník Hospodárske noviny Čo očakáva od dobrej školy trh práce a firemný svet? Firemný svet a trh práce sa mení oveľa rýchlejšie a dynamickejšie ako školský systém. Vzniká tak isté pnutie medzi profilom absolventov škôl a potrebami […]

Erich Mistrík

Posted · Add Comment

profesor na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, autor viacerých monografií a učebníc, estetik a publicista, venuje sa aj občianskej a multikultúrnej výchove Dobrá škola nemôže byť iba prípravou pre profesiu Štátny vzdelávací program preferuje v cieľoch školského vzdelávania poznanie, vedecké skúmanie, učenie sa a prípravu pre prácu či profesijnú kariéru. Menej je zastúpený rozvoj sebapoznania, samostatnosti, […]

Dana Retová

Posted · Add Comment

riaditeľka neziskovej organizácie P-MAT, spoluorganizátorka TEDxBratislava, ambasádorka Khan Academy na Slovensku, vyštudovala manažment a kognitívnu vedu Nehovorme iba o škole, hovorme o učení sa Keď si konečne vyjasníme, ako by mala vyzerať dobrá škola, pripomeniem publiku, že pri uvažovaní o vzdelávaní sa dnes už nemožno obmedzovať iba na školu. Tá už dávno stratila monopol na vzdelávanie. Existuje […]