Erich Mistrík

Posted · Add Comment

profesor na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, autor viacerých monografií a učebníc, estetik a publicista, venuje sa aj občianskej a multikultúrnej výchove

Dobrá škola nemôže byť iba prípravou pre profesiu

Štátny vzdelávací program preferuje v cieľoch školského vzdelávania poznanie, vedecké skúmanie, učenie sa a prípravu pre prácu či profesijnú kariéru. Menej je zastúpený rozvoj sebapoznania, samostatnosti, tvorivosti, zodpovednosti, tolerancie a kultúrneho a spoločenského rozhľadu. Príprava na profesionálny život však už dnes presahuje možnosti školy a zároveň škola by mala ponúkať viac ako len prípravu na profesionálnu kariéru.

Akým žiakom ste boli na základnej a strednej škole?

Myslím, že na základnej som sa snažil plniť úlohy, ktoré sme dostávali a zároveň si užívať kamarátstva s chalanmi. Občas to bolo v rozpore, občas nie. Na strednej bola prioritou partia a ku koncu snaha dostať sa na vysokú školu.

Čo vám v škole chýbalo či prekážalo?

Na základnej škole mi najviac zavadzali učitelia. Paradoxne najviac tí, ktorých si dnes najmenej pamätám. Na strednej škole mi chýbala tvorivosť, sloboda. Boli sme „veľkí“, ale škola fungovala rovnako ako základná. Neznášal som prírodovedné predmety, najmä fyziku (vlastne jej učiteľa), ktorej výsledky dnes s chuťou sledujem.

Čo by ste odkázali ministrovi školstva?

Že boh nedal človeku s úradom aj rozum a že treba starostlivo počúvať tých, ktorým slúžim ako úradník. Zdôraznil by som, že úradník nie je pán, ale pomocník. A nech si uvedomí, že škola má dnes úplne iné úlohy aj možnosti, ako mala pred päťdesiatimi rokmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.