Program konferencie

Doobedňajší program

8.15 – 9.00 hod – Registrácia účastníkov, zvítanie pri spoločných raňajkách


9.00 – 10.30 hod – Prvý blok vystúpení

Otvorenie, krátky kultúrny program

1.  Ako byť dobrým učiteľom?
(pohľad experta)

Vladimír BURJAN
šéfredaktor DOBREJ ŠKOLY, riaditeľ spoločnosti EXAM testing, spoluautor Učiaceho sa Slovenska


Byť učiteľom nebolo nikdy ľahké, no dnes sú nároky na pedagógov vyššie ako kedykoľvek v minulosti. Zmenili sa žiaci, rodičia, spoločnosť, životný štýl, mení sa trh práce, vznikajú a zanikajú profesie. Od učiteľov sa očakáva profesionalita, ústretový prístup k žiakom i rodičom a dosahovanie dobrých výsledkov s čoraz pestrejším spektrom žiakov. Zdá sa, že pedagogická profesia bude musieť prejsť viacerými zásadnými zmenami, aby aj v nových podmienkach dokázali učitelia plniť úlohy, ktoré na nich spoločnosť kladie.

2.  Čo hovoria o dobrých učiteľoch výskumy Johna Hattieho
(pohľad učiteľky, ktorá sa inšpiruje pedagogickou vedou)

Anna JANČOVÁ
bývalá stredoškolská učiteľka, zakladateľka súkromnej jazykovej školy Enjoy School v Považskej Bystrici, absolventka Komenského inštitútu

Učitelia často žijú vo svojich triedach ako na ostrovoch bez kontaktu s okolitým svetom, bez istoty, či to, čo robia, naozaj prináša ich žiakom úžitok. Slovenská pedagogická veda, žiaľ, nedáva veľa priamych a zrozumiteľných odpovedí na ich praktické otázky. Môžu nájsť učitelia inšpiráciu v zahraničných výskumoch?

3.  Ako byť dobrým učiteľom aj v náročných podmienkach
(pohľad učiteľky žiakov z rómskej osady)

Monika PODOLINSKÁ
učiteľka na ZŠ v Muránskej Dlhej Lúke, nositeľka ocenenia Biela vrana (2016) za vytrvalú a oddanú pomoc zraniteľným rómskym deťom napriek nepriazni spoločnosti i časti komunity

Vždy som si myslela, že to, akou budem učiteľkou, závisí iba odo mňa. Až neskôr som pochopila, že je to predovšetkým o žiakoch, ktorých učím. A o hľadaní spôsobov, ako sa to dá zvládnuť, a to aj na miestach, kde to iní vzdali.

Otázky na rečníkov z pléna (cez Slido)


10.30 – 11.00 hod – Prestávka, kávička


11.00 – 12.40 hod – Druhý blok vystúpení

4.  Ako si predstavujú dobrého učiteľa študenti
(pohľad stredoškoláčky)

Valentína SEDILEKOVÁ
študentka strednej školy LEAF Academy, venuje sa písaniu fantasy kníh (Venile), publikuje pod hlavičkou týždenníka Trend a je iniciátorkou projektu Chuť žiť

Po 11 rokoch strávených na štátnych školách v Banskej Bystrici (ZŠ a gymnázium) som prestúpila na LEAF Academy založenú na americkom systéme. Ako sa cíti žiak na 45-minútovej hodine, počas ktorej má byť ticho? Aký je prístup vedenia, keď sa študent snaží byť iný? Aké najväčšie zmeny som po prestupe pocítila? Vypočujete si príbeh stredoškoláčky, ktorá si predstavuje dobrého učiteľa skôr ako priateľa a mentora.

5.  Ako byť riaditeľkou dobrých učiteľov
(pohľad riaditeľky školy)

Anna CHLUPÍKOVÁ
riaditeľka Základnej školy v Novákoch podporujúca inovácie vo vzdelávaní nielen v škole, kde pracuje, ale aj v rámci viacerých profesijných organizácií a občianskych združení, ktoré sa zaoberajú zlepšovaním kvality vzdelávania na Slovensku

Je to práca snov – byť reprezentantom školy, kde pracujú dobrí učitelia. Škola „beží“ aj bez vás, s inováciami prichádzajú samotní učitelia, do práce sa chodí s úsmevom a radosťou… Je to naozaj tak? Ako sa približujeme k tomuto ideálu? Vo vystúpení spoznáte cestu riaditeľky za dobrou základnou školou v Novákoch.

6.  Video

7.  Ako vychovávať dobrých učiteľov
(pohľad vysokoškolského cestovateľa)

Ivan KALAŠ
vedúci Katedry základov a vyučovania informatiky na FMFI UK v Bratislave, hosťujúci profesor na UCL Institute of Education v Londýne, expert UNESCO pre integráciu digitálnych technológií do vzdelávania, garant projektu Informatika s Indíciou

Budem hovoriť o tom, čo považujem za priority v príprave budúcich učiteľov, aké modely vzdelávania učiteľov som videl v zahraničí a čo by sme sa z nich mohli naučiť aj my. Budem obhajovať alternatívne cesty, budem trvať na vysokej profesijnej a pedagogickej úrovni a budem prosiť o silnú afektívnu angažovanosť a príležitosť zaúčať sa v škole s vynikajúcim riaditeľom a vynikajúcimi pedagógmi.

Otázky na rečníkov z pléna (cez Slido)


12.40 – 14.00 hod – Obed, kávička, diskusie v kuloároch
14.00 – 14.55 hod – Prvý blok poobedňajších programov (v paralelných sekciách)
14.55 – 15.05 hod – Prestávka
15.05 – 16.00 hod – Druhý blok poobedňajších programov (v paralelných sekciách)
16.00 – 16.30 hod – Miniafterparty, lúčenie, slzy…


Poobedňajší program

Každý účastník bude môcť poobede absolvovať dva z ponúkaných paralelných programov – jeden v prvom bloku (od 14.00 do 14.55 hod.) a druhý v druhom bloku (od 15.05 do 16.00 hod.).

P01.  O učiteľovi, ktorý predal svoje Ferrari

Zuzana BEROVÁ a Peter BERO
autori učebníc pre základné, stredné a vysoké školy, autori kníh pre učiteľov, spolutvorcovia Riadeného Aktívneho Učenia, lektori, partneri vydavateľstva LiberaTerra

Niekoho vysoká škola, niekoho prax presvedčili, že žiakov možno naučiť rýchlo, ak im „to“ dobre vysvetlíme. My vás v našej zážitkovej aktivite presvedčíme, že dobré učenie je pomalé, plné zákrut a dokonca aj havárií. Jednoducho – Riadené Aktívne Učenie.

P02.  Faktor času v práci dobrého učiteľa

Martin KRÍŽ
učiteľ dejepisu a občianskej náuky so skúsenosťou zo siedmich škôl v štyroch krajoch SR, od učiteľskej práce sa neskôr posunul k tvorbe vzdelávacích programov a metodickej podpore učiteľov

Poznáte ten pocit: je koniec mája a vy by ste potrebovali, aby bol ešte len marec. Ale neprepadajte panike! Zatvorte triednu knihu a choďte von. Možno stretnete dvanásť mesiačikov alebo uvidíte nejaké iné riešenie problému s neprebratým učivom. „Neučím sa z kníh, učím sa od ľudí. Som zvedavý, čo sa naučím tentoraz.“

P03.  Účastníci Komenského inštitútu predstavujú svoje projekty

Mentor alebo dementor – hľadanie šťastia v škole
(len v prvom bloku)

Slavomír MATEJKA
Riaditeľ ZŠ s MŠ v Pliešovciach. V tomto školskom roku je účastníkom Komenského inštitútu, kde sa v rámci svojho mikroprojektu venuje individuálnemu rozvoju učiteľov prostredníctvom vzájomného mentoringu.

Je učiteľ po piatich, dvadsiatich, či štyridsiatich rokoch praxe skôr mentor či dementor? Vie žiak objaviť šťastie v škole? Dokáže to i učiteľ? Mohol by byť mentoring prvým krokom k jeho objaveniu?

Divadlo Fórum
(len v prvom bloku)

Zuzana KRÁĽOVÁ
Učiteľka herectva a prednesu na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch. V rámci pomaturitného štúdia učí študentov využívať metódy dramatickej výchovy. Vedie divadelný súbor mladých v Prievidzi, s ktorým tvoria autorské predstavenia. Venuje sa herectvu, réžii, literárnej tvorbe a spevu.

Divadlo ako hra, hra ako prostriedok k učeniu. Divadlo Fórum je metóda, ktorá spočíva v interaktivite hercov a divákov. Prostredníctvom divadla sa učíme riešiť problémy na vlastnej koži, no všetko v bezpečí hry.

Reflexia a feedback na I. stupni ZŠ
(len v druhom bloku)

Marta PÁLENÍKOVÁ
Učím jedenásty rok na I. stupni ZŠ, z toho päť rokov na súkromnej základnej škole Felix v Bratislave. V tomto školskom roku som účastníčkou Komenského inštitútu.

Som matkou šiestich detí a skúsenosti mi hovoria, že na výkon a na správanie detí má veľký vplyv práve reflexia. Vďaka svojmu mikroprojektu na Komenského inštitúte som začala na vyučovaní systematicky používať reflexiu a feedback. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že som sa dala na správnu cestu.

Ako vyučovať prírodovedné predmety zaujímavo a pútavo?
(len v druhom bloku)

Petra PSOTOVÁ
učiteľka biológie a chémie na základnej škole v Trnave, v tomto školskom roku účastníčka Komenského inštitútu

Je možné vyučovať tak, aby hodiny bavili nielen učiteľa, ale aj žiakov? Musí byť chémia o abstraktných pojmoch, vzorcoch a výpočtoch? Musia žiaci počas hodín biológie sedieť v laviciach? Nemusia!

P04.  Ako skrotiť draka

Sylvia ONDRISOVÁ
psychoterapeutka a lektorka, dlhodobo sa venuje riešeniu konfliktov a efektívnemu používaniu moci pri vedení ľudí

Pri vedení triedy nastávajú situácie, ktoré sú aj pre dobrého učiteľa výzvou – či už je to vyrušujúce správanie žiaka alebo náročné rozhovory s rodičmi a kolegami. Ako v takých situáciách reagovať a zároveň použiť svoju moc korektne? Ako si pritom udržať rešpekt k sebe aj k druhým?

P05.  Cesta ku vnímavým školám

Barbora BABICOVÁ
Vyštudovala učiteľstvo slovenčiny, angličtiny a histórie. Štyri roky pôsobila ako učiteľka na strednej škole. Od roku 2015 pracuje ako redaktorka časopisu DOBRÁ ŠKOLA. V neziskovej organizácii EDUMA – Od emócií k poznaniu pôsobí ako lektorka, mentorka a metodička. Venuje sa vzdelávaniu učiteľov a pomáha tvoriť komunitu vnímavých učiteľov a škôl.

Ako sa stať vnímavým učiteľom a vychovávať vnímavých žiakov? Prostredníctvom príbehov v Online živej knižnici a storytellingu je možné scitlivovať žiakov voči zraniteľným skupinám ľudí v našej spoločnosti. Ako búrať predsudky a stereotypy v škole či počas mimoškolských aktivít sa dozviete prostredníctvom zážitkových aktivít a emocionálneho učenia.

P06.  Hravo a tímovo

Zuzana BURJANOVÁ
učiteľka matematiky a angličtiny na súkromnej ZŠ Felix v Bratislave, inštruktorka občianskeho združenia Púpava, ktoré organizuje zážitkové akcie pre deti a rodiny

Dobrý učiteľ by mal v triede budovať atmosféru spolupráce a vzájomnej podpory. Zahráme si niekoľko krátkych tímových hier, ktoré môžete použiť v triede medzi deťmi aj v zborovni medzi kolegami. Čakajte smiech, zábavu, prílev energie, ale aj nápady ako rozvíjať spoluprácu v tíme.