Program konferencie

Doobedňajší program

8:15 – 9:00 – Registrácia účastníkov, zvítanie pri spoločných raňajkách


9:00 – 10:30 – Prvý blok vystúpení

Otvorenie, krátky kultúrny program

1.  Sme vzdelaní, ale zlí

Vladimír BURJAN
Šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA. V minulosti bol učiteľom matematiky, riaditeľom spoločnosti EXAM testing, poradcom ministra školstva a spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.

Hovoríme, že máme výchovno-vzdelávací systém, no v praxi sa školy sústredia najmä na vzdelávanie. Možno aj preto, že tápame v základných otázkach: Má škola vôbec vychovávať? A k čomu konkrétne? Existuje širšia zhoda na výchovných cieľoch? A vieme vôbec, ako na to? Poznáme efektívne metódy formovania postojov a konania žiakov?

2.  Škola ako výchovná inštitúcia

Anna CHLUPÍKOVÁ
20 rokov pôsobila ako riaditeľka ZŠ v Novákoch, kde zavádzali inovácie podporujúce rozvoj osobnosti žiaka. Momentálne pracuje v OZ Felix, je členkou viacerých profesijných združení.

Na Slovensku cítiť veľký tlak na vzdelávacie výsledky žiakov, výchovná zložka je odsúvaná do úzadia. Školská legislatíva ani vzdelávacie programy jej nevenujú toľko pozornosti, koľko by si v dobe nárastu extrémizmu zaslúžila. Budem hovoriť o tom, ako sa v ZŠ Nováky premyslene a systematicky venujeme aj výchovnému pôsobeniu.

3.  Mentoring žiakov a rozvoj charakteru

Hana ŠÁNDOROVÁ
Pracuje ako školská psychologička a koordinátorka projektu mentoringu na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Môže byť mentoring kľúčom k charakterovému rozvoju v školskom prostredí? Pozrieme sa spolu na príbeh mentoringu žiakov na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa a na naše doterajšie skúsenosti. Mentoring využívame už ôsmy rok. Naznačím, ako sme ho rozbiehali, aké výzvy so sebou priniesol a aké sú jeho výsledky.

Otázky na rečníkov z pléna (cez Slido)


10:30 – 11:00 – Prestávka, kávička


11:00 – 12:40 – Druhý blok vystúpení

4.  Najlepšia interaktívna tabuľa – realita

Peter LENGYEL
Riaditeľ Edusmile s. r. o., realizátor cestovateľských vzdelávacích programov, koordinátor ochrany detí pred násilím. Pôsobil tiež ako školský sociálny pracovník v ZŠ a ako lektor.

Ak chceme deti naučiť, ako to chodí vo svete, vezmime ich von. Medzi bežných cudzích ľudí. Poďme chytať, počúvať, sledovať, pýtať sa, oslovovať okoloidúcich, spoznávať seba v rôznych situáciách a rozprávať sa o tom. Počas školského výletu môže učiteľ prebrať viacero učív z rôznych predmetov a riešiť aj rôzne výchovné problémy.

5.  Načo nám je literatúra?

Katarína PETRISKOVÁ
Vyštudovala anglický jazyk a dejepis. Na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa učí britskú literatúru a globálne štúdiá. V tomto školskom roku je účastníčkou Komenského inštitútu.

Môžu využiť študenti hodiny literatúry aj na niečo iné ako na zbierku vedomostí do súťaže „Riskuj“? Aj stará klasika má potenciál otvárať aktuálne témy, vťahovať študentov do nepoznaných životných situácií, rozvíjať u nich kritické myslenie a kreativitu a ukázať im, ako literatúra môže obohatiť ich život.

6.  Video

7.  Čo s hodinami etickej výchovy?

Dagmar MÔŤOVSKÁ
Učiteľka matematiky, informatiky a etickej výchovy na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Lektorka Hejného metódy vyučovania. Zakladateľka n. o. Púpava zameranej na zážitkové učenie.

Na výchovu žiakov máme k dispozícii vyčlenené hodiny v rozvrhu. Ako sa dá s nimi naložiť vo vopred určenom čase? Rada by som sa s Vami podelila o niektoré námety, ktoré mi fungujú. Aj s tým, že presahujú do ďalších hodín a ako sa s tým vyrovnať, prípadne ako to na iných predmetoch využiť.

Otázky na rečníkov z pléna (cez Slido)


12:40 – 14:00 – Obed, kávička, diskusie v kuloároch
14:00 – 14:55 – Prvý blok poobedňajších programov (v paralelných sekciách)
14:55 – 15:05 – Prestávka
15:05 – 16:00 – Druhý blok poobedňajších programov (v paralelných sekciách)
16:00 – 16:30 – Miniafterparty, lúčenie, slzy…


Poobedňajší program

Každý účastník bude môcť poobede absolvovať dva z ponúkaných paralelných programov – jeden v prvom bloku (od 14:00 do 14:55) a druhý v druhom bloku (od 15:05 do 16:00).

P01./P07.  Netrestajte, vychovávajte!

Vladimír BURJAN
Šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA. V minulosti bol učiteľom matematiky, riaditeľom spoločnosti EXAM testing, poradcom ministra školstva a spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko.

Väčšina škôl rieši nevhodné správanie žiakov rôznymi trestami. Občas to na chvíľu funguje, ale škody na formovaní mladého človeka môžu byť značné. Ak chcete skúsiť namiesto trestania radšej vychovávať, mám pre vás pripravených niekoľko rád a odporúčaní. Napríklad: Suaviter in modo, fortiter in re!

P02./P08.  Charakterové vzdelávanie cez príbehy

Miroslava DURANKOVÁ
Riaditeľka Akadémie veľkých diel – vzdelávacieho programu pre stredoškolákov. V minulosti bola riaditeľkou Kolégia A. Neuwirtha. Dištančne študuje charakterové vzdelávanie v Birminghame.

Martin LUTERÁN
Vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite.
V roku 2009 založil Kolégium Antona Neuwirtha, ktorého je dodnes rektorom. Už 10 rokov organizuje vzdelávacie programy pre študentov
a mladých profesionálov.

Mladí ľudia sú pohltení informáciami, no neučia sa, ako samostatne premýšľať. Kritické myslenie a sebareflexia sú nevyhnutnými schopnosťami na to, aby dokázali čeliť výzvam každodenného života ako aj tým, ktoré prináša technologický pokrok. Ako môžeme inšpirovať stredoškolákov, aby sa zamýšľali o životných situáciách do hĺbky?

P03./P09.  Ako vychovať občana (nielen na občianke)

Jana FEHERPATAKY-KUZMOVÁ
Zakladateľka a výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, autorka konceptu Školy, ktoré menia svet, lektorka zážitkového a neformálneho vzdelávania, výskumníčka.

Paul KINDJI
Učiteľ v IB programe na Gymnáziu Jura Hronca, bývalý koordinátor žiackej školskej rady a žiackych iniciatív, spoluautor metodickej príručky k programu Školy, ktoré menia svet.

Škola je plná budúcich občanov – ako reagovať na súčasné spoločenské výzvy a budovať občianske kompetencie a kritické myslenie žiakov na ZŠ a SŠ? Vysoko aktuálna téma, ktorá nie je (alebo by nemala byť) len doménou občiankárov, dejepisárov či etikárov. Praktické tipy aj rady pre výnimočných učiteľov na vyučovanie aj mimo neho.

P04./P10.  Horúca pôda v triede: konflikt so žiakom a moja moc

Zuzana VASIČÁKOVÁ OČENÁŠOVÁ
Dokončuje doktorandské štúdium psychológie a výcvik, pôsobí na Gymnáziu C. S. Lewisa a v Nadácii Zastavme korupciu. Venuje sa aj mediácii a tanečno-pohybovej terapii.

Ako učiteľ môže prejsť konfliktom so žiakmi a nezneužiť pri tom svoju moc a nezľaknúť sa moci žiaka? Cez roleplay reálneho prípadu sa pozrieme na jednotlivé fázy konfliktu a na to, ktoré riešenia máme tendenciu vyberať. Ako celý konflikt ovplyvňuje moja moc ako učiteľa a moc môjho žiaka?

P05.  Úvod do metódy Visible Thinking

Katarína PETRISKOVÁ
Vyštudovala anglický jazyk a dejepis. Na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave učí britskú literatúru a globálne štúdiá. Je účastníčkou Komenského inštitútu.

Ako pomôcť žiakom rozvíjať stratégie myslenia, sústredeného skúmania a organizácie myšlienok, ktoré môžu využiť nielen v celej škále predmetov v škole, ale aj pri riešení úloh, s ktorými sa stretnú v živote? Jednu z možností ponúka komplexná metóda Visible Thinking, ktorú vám predstavím.

P11.  Keď ešte aj učiteľ má ADHD

Radovan KYRINOVIČ
Vyštudoval psychológiu na Masarykovej Univerzite v Brne. V súčasnosti pracuje ako vychovávateľ a učiteľ chlapcov s ADHD vo veku od 12 do 16 rokov.

Vzdelávať nestačí, najmä ak existujú na strane žiakov prekážky pre efektívne učenie sa. Mnohí učitelia majú žiakov s ADHD, no často nevedia, ako s nimi postupovať. V prezentácii predstavím dva koncepty práce s takýmito žiakmi a metódu zlepšovania medziľudských vzťahov nielen v školskej triede.

P06./P12.  Výchova hrou (aktivity na lúke)

Ľubica ŠOLTÉSOVÁ
Organizátorka zážitkových akcií a pobytov, lektorka komunikačných zručností v OZ Otvorená hra. V minulosti pôsobila ako učiteľka a psychologička v materských a stredných školách.

Na lúke za kongresovým centrom si ukážeme viacero aktivít, ktoré môžete následne používať so žiakmi. Budú zamerané na komunikáciu, spoluprácu a vzájomný kontakt. Povieme si aj to, kedy, kde a pre koho sú jednotlivé hry vhodné. Ale hlavne sa spolu zahráme! Program je vhodný najmä pre učiteľov na II. stupni ZŠ a na SŠ.